Arza

HYSEN

 • DIAGNOSTICS

  DIAGNOSTIKA

  Adamlary takyk synag çözgütleri bilen saglygy goraýyşy üýtgetmek.
 • VETERINARY

  WETERINARY

  Takyk anyklaýyş çözgütleri arkaly haýwanlaryň saglygyny ýokarlandyrmak.

Hysen FIA Nano

HABARLAR

HYSEN

 • HYSEN FIA-POKT

  POCT nokat synagy üçin gysga. Göni hassanyň tarapynda ýa-da kliniki bejeriş ýerinde geçirilen lukmançylyk synaglaryna degişlidir. Adaty laboratoriýa synaglary bilen deňeşdirilende, POCT bar

 • Hysen Vibrio holera O1 / O139 Antigen kombinasynyň çalt synagy

  Vibrio holerae Gram-negatiw, fakultatiw anaerob we vergi görnüşli bakteriýalaryň bir görnüşidir. Bakteriýalar tebigy ýagdaýda çitin-kon bilen baglanyşýan tebigy ýa-da duzly suwda ýaşaýarlar.

 • -+
  1999-njy ýylda esaslandyryldy
 • -+
  20 ýyl iş tejribesi
 • -+
  340-dan gowrak önüm
 • -+
  30-dan gowrak näsag

BIZ hakda

HYSEN

HYSEN

Giriş

 • Hysen Biotech.lnc, kärhana onlarça ýyl bäri dünýä derejesinde müşderilere iň gowy hyzmat we önümleri bermek üçin bagyşlanýar. HYSEN-iň esasy wezipesi, dünýädäki adamlar üçin durmuşyň ähli basgançaklarynda iň oňat saglyga ýetmekdir. Kesel anyklaýyş bahalandyrmalaryny ösdürmekden, geljegiň täzeliklerini emele getirmek üçin maglumatlaryň güýjüni ulanmakdan başlap, HYSEN bitewilik, gaýduwsyzlyk we hyjuw bilen birleşdirilen biotehnologiýa kompaniýasydyr. Hundredsüzlerçe müň distribýutor HYSEN bilen ynam we işlemek isledi. Millionlarça aýratyn önümler dünýäniň çar künjegine iberildi we iberildi. Näsaglara gönükdirilen täzelik kompaniýanyň merkezinde boldy we hemişe bolar. HYSEN, nirede ýaşaýandyklaryna ýa-da haýsy ýüzbe-ýüz bolandyklaryna garamazdan hassalar üçin has gowy netijeleri we tejribeleri döretmäge çalyşýar.